ESPI 71/2015 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji własnych oraz całej I transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 71/2015 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji własnych oraz całej I transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 292 823 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 07.12.2015 r.) wyniosła 2,15 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5 856,46 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,87% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 292 823 głosów na WZ (0,87% wszystkich głosów). Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 65/2015 z dnia 7 grudnia br.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z w/w uchwałą NWZ oraz uchwalonym Programem Skupu mogą być: a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub b) umorzone, lub c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Łącznie w I transzy Programu Skupu (tj. w dniu 18.12 br. i 21.12 br.), Spółka podpisała z Akcjonariuszami umowy kupna – sprzedaży 2 000 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł, stanowiących 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2 000 000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów). Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 30 grudnia na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku, umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie. Koszty skupu w I Transzy (opłaty notarialne) wyniosły 4.623,00 zł.

Spółka posiada ponadto akcje nabyte w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (poprzedni skup realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.), w ilości 166 064, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł, które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166 064 głosów na WZ (0,49% wszystkich głosów). W/w akcje nabyte w okresie 15.06.2015 r. – 24.07.2015 r. zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ Spółki z 17.02.2014 r. mogą podlegać wyłącznie umorzeniu.

PODOBNE ARTYKUŁY