ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 68/2016 z dnia 28 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

PODOBNE ARTYKUŁY