ESPI 69/2015 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych

ESPI 69/2015 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 1 707 177 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 07.12.2015 r.) wyniosła 2,15 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 34 143,54 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 5,07% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1 707 177 głosów na WZ (5,07% wszystkich głosów). Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 65/2015 z dnia 7 grudnia br.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z w/w uchwałą NWZ mogą być:

a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub

b) umorzone, lub

c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Wraz z akcjami nabytymi w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (Skup poprzedni realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.) Emitent posiada łącznie 1 873 241 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 37 464,82 zł, które stanowią 5,56% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1 873 241 głosów na WZ (5,56% wszystkich głosów). Akcje nabyte w okresie 15.06.2015 r. – 24.07.2015 r. (166 064 akcje) zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ Spółki z 17.02.2014 r. mogą podlegać wyłącznie umorzeniu.

PODOBNE ARTYKUŁY