ESPI 65/2015 Przyjęcie przez Zarząd Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu

ESPI 65/2015 Przyjęcie przez Zarząd Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu – pobierz

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Programu skupu akcji własnych – pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 7 grudnia br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję. W/w propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 6 NWZA z dnia 1 grudnia br., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

PODOBNE ARTYKUŁY