ESPI 60/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.10.2018 r. do 25.10.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie V Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 60/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.10.2018 r. do 25.10.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie V Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji okres 19.10.2018 – 25.10.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 19.10.2018 r. – 25.10.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. (zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.), 12.120 (dwanaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,67 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 44.635,79 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 19.10.2018 r. zrealizowano nabycie 6.219 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0186% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0186% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,70 zł;
  • w dniu 22.10.2018 r. zrealizowano nabycie 287 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0009% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,70 zł;
  • w dniu 23.10.2018 r. zrealizowano nabycie 4.914 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0147% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0147% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
  • w dniu 24.10.2018 r. zrealizowano nabycie 350 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0010% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0010% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,66 zł;
  • w dniu 25.10.2018 r. zrealizowano nabycie 350 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0010% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0010% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,58 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 19.10.2018 r. do 25.10.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  242,40 zł. Nabyty pakiet 12.120 akcji stanowi 0,0362% kapitału zakładowego Spółki i daje 12.120 głosów stanowiących 0,0362 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A., w nawiązaniu do zapisów Uchwały nr 1 Zarządu IMS S.A. dot. warunków i trybu przeprowadzenia Transzy V Programu Skupu przekazanej raportem bieżącym nr 54/2018 z 27 września br., informuje, że 25 października br. został zakończony (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach V Transzy Programu Skupu, realizowany na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. oraz Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 6 czerwca 2018 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła łącznie 70.693 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.413,86 zł, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 70.693 głosów na WZ (0,21% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,53 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.627.068 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego i dających 1.627.068 głosów stanowiących 4,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte w ramach V Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.2018 roku.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 3.581 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY