ESPI 6/2018 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

ESPI 6/2018 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2017 rok, o których Emitent poinformował 14.02.2018 r. raportem ESPI 5/2018 oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.699.979,80 zł i 67% wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2016. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z dnia 19.02.2018 roku, to 5,7%.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz trwający proces nabywania przez Emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2017 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2017 rok.

Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY