ESPI 59/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 12.10.2018 r. do 18.10.2018 r

ESPI 59/2018 INFORMACJA WS. SKUPIONYCH AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 12.10.2018 R. DO 18.10.2018 R. – pobierz

ZESTAWIENIE TRANSAKCJI OKRES 12.10.2018-18.10.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 12.10.2018 r. – 18.10.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 16.771 (szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,70 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 62.145,17 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 12.10.2018 r. zrealizowano nabycie 6.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0179% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,71 zł;
  • w dniu 15.10.2018 r. zrealizowano nabycie 3.889 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0116% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0116% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,68 zł;
  • w dniu 16.10.2018 r. zrealizowano nabycie 6.405 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0191% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0191% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,69 zł;
  • w dniu 17.10.2018 r. zrealizowano nabycie 120 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,68 zł;
  • w dniu 18.10.2018 r. zrealizowano nabycie 357 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0011% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,70 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 12.10.2018 r. do 18.10.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  335,42 zł. Nabyty pakiet 16.771 akcji stanowi 0,0501% kapitału zakładowego Spółki i daje 16.771 głosów stanowiących 0,0501 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.614.948 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,82% kapitału zakładowego i dających 1.614.948 głosów stanowiących 4,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte w ramach V Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.2018 roku.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY