ESPI 58/2018 Przejęcie podmiotu z branży Emitenta

ESPI 58/2018 Przejęcie podmiotu z branży Emitenta – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów ESPI 41/2018 oraz 47/2018, informuje, iż podpisał w dniu dzisiejszym umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („APR”) oraz umowę inwestycyjną („Umowa”) określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu. Stronami Umowy są: IMS S.A. jako nabywca, trzy osoby fizyczne posiadające łącznie 100% udziałów w APR jako zbywający oraz sama spółka APR. Całość rozliczenia nastąpi w gotówce.

APR to spółka działająca od kilku lat w branży audiomarketingu, której model biznesowy oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. APR posiada obecnie nieco ponad 3.000 lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami. Po przejęciu, Grupa Kapitałowa Emitenta będzie posiadała łącznie ok. 17.000 lokalizacji abonamentowych.

Przejęcie APR to dla Emitenta bardzo istotny krok mający na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego w Polsce oraz jeszcze silniejsze wzmocnienie pozycji Emitenta jako lidera rynku w Polsce. Dołączenie APR do Grupy Kapitałowej IMS jest także bardzo ważne z punktu widzenia istotnego umocnienia pozycji Grupy Kapitałowej Emitenta w segmencie ekonomicznym audiomarketingu, w którym Emitent zaczął działać od początku bieżącego roku i w którym działa większość firm konkurencyjnych.

Zarząd Emitenta dostrzega liczne synergie wynikające z przejęcia APR. W skład tych synergii wchodzi przede wszystkim możliwość wprowadzenia do części klientów APR szerokiego portfolio usług Grupy IMS – aromamarketingu, Digital Signage, usług reklamowych audio, usług eventowych (synergie przychodowe). Występują również istotne możliwości dotyczące oszczędności kosztowych (synergie kosztowe).

Nabycie 100% udziałów w APR następuje w modelu earn – out, na warunkach identycznych jak opisane w dokumencie term sheet z 9 sierpnia 2018 r. (komunikat ESPI 41/2018).

Bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli APR (będących jednocześnie członkami zarządu tej spółki) uzależniona będzie od zysków, jakie APR wypracuje dla Grupy Kapitałowej IMS. Kluczowe zapisy Umowy przedstawiają się następująco:

 1. Emitent zapłacił dotychczasowym właścicielom APR z tytułu nabycia wszystkich udziałów cenę łączną 3 750 000,00 zł brutto, tj. 1 250 000,00 zł brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR.
 2. Dodatkowa zapłata za udziały uzależniona będzie od zysku netto wypracowanego w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020, tj. w okresie, gdy APR będzie w strukturach Grupy IMS. Zapłata ta będzie wahać się między 1 550 000,00 zł brutto, tj. 516 666,67 zł brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 700 000,00 zł do 4 800 000,00 zł brutto, tj. 1 600 000,00 zł brutto dla każdego z dotychczasowych właścicieli APR przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 1 600 000,00 zł. Emitent szacuje, że zysk netto APR w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020 wyniesie 1,0 – 1,3 mln zł.

Na potrzeby wyliczeń wskazanych w pkt. 2 powyżej, dla określenia zysku netto, skalkulowanego zgodnie z MSSF, uwzględnia się wszystkie synergie kosztowe po nabyciu przez IMS udziałów w APR oraz część zysku wynikającą ze sprzedaży produktów i usług dotychczasowej Grupy IMS, czyli ze sprzedaży usług reklamowych, eventowych, aromamarketingu i Digital Signage. Ta część zysku netto wynikająca z przychodów ze sprzedaży produktów i usług dotychczasowej Grupy IMS nie może przekroczyć 20% zysku netto osiągniętego z dotychczasowej działalności APR.

Zarząd Emitenta szacuje, że suma płatności wymienionych w punktach 1 i 2 wynosić będzie łącznie ok. 5-8 krotność zysku netto wypracowanego przez APR dla Grupy IMS w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020.

 1. W przypadku niewypracowania przez APR w okresie 01.07.2019 – 30.06.2020 co najmniej 700 000,00 zł zysku netto skalkulowanego wg reguł opisanych powyżej ale jednocześnie większego niż 400 000, 00 zł, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 300 000,00 zł (po 100 000,00 zł każdy z dotychczasowych wspólników). W przypadku wypracowania zysku netto w ww. okresie w wysokości 400 000,00 zł lub mniejszej, dotychczasowi wspólnicy APR zapłacą na rzecz IMS kwotę w łącznej wysokości 750 000,00 zł (po 250 000,00 zł każdy z dotychczasowych wspólników). Wszystkie ww. kwoty zabezpieczone są notarialnymi oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.
  4. W celu dodatkowego zmotywowania dotychczasowych wspólników APR do osiągania jak najlepszych wyników finansowych w kolejnych latach, Emitent dokona dodatkowej zapłaty za nabyte wcześniej Udziały, za okresy określone jak niżej, do równego podziału pomiędzy dotychczasowych wspólników APR:
 2. 01.07.2020-30.06.2021 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
  ii.        01.07.2021-30.06.2022 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
  iii.       01.07.2022-30.06.2023 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres,
  iv.       01.07.2023-30.06.2024 roku – 25% kwoty zysku netto APR za ten okres.

Zysk netto oznacza zysk netto skalkulowany zgodnie z MSSF, bez wyłączeń opisanych w pkt. 2 powyżej.

 1. Dotychczasowi wspólnicy APR będący jednocześnie członkami zarządu mają zagwarantowane miejsce w zarządzie przez okres 5 lat od podpisania Umowy. Wynagrodzenie ww. członków zarządu ustalone jest w oparciu o zasady wynagradzania członków zarządu w spółkach zależnych Emitenta. Emitent ma prawo do powołania większości zarządu w APR.
 2. Każdy z dotychczasowych wspólników APR podpisał w dniu dzisiejszym umowę o zakazie konkurencji. Umowa ta przewiduje zakaz konkurencji przez okres 5 lat od zakończenia przez danego wspólnika współpracy z Grupą Kapitałową IMS. Kara za złamanie zakazu konkurencji wynosi 700 000,00 zł.

Wybrane dane finansowe APR Sp. z o.o. (przygotowane wg ustawy o rachunkowości, nie badane przez audytora) za dwa ostatnie zakończone lata bilansowe, tj. rok 2017 i 2016 przedstawiają się następująco:

Rok 2017

Przychody: 2 342 tys. PLN
EBIT: 455 tys. PLN
EBITDA: 555 tys. PLN
Zysk netto: 389 tys. PLN
Aktywa trwałe: 868 tys. PLN
Zapasy: 125 tys. PLN
Należności: 298 tys. PLN
Środki pieniężne: 129 tys. PLN
Kapitał własny: 566 tys. PLN
Zobowiązania: 879 tys. PLN

Rok 2016

Przychody: 1 078 tys. PLN
EBIT: 69 tys. PLN
EBITDA: 115 tys. PLN
Zysk netto: 50 tys. PLN
Aktywa trwałe: 707 tys. PLN
Zapasy: 53 tys. PLN
Należności: 62 tys. PLN
Środki pieniężne: 56 tys. PLN
Kapitał własny: 177 tys. PLN
Zobowiązania: 707 tys. PLN

PODOBNE ARTYKUŁY