ESPI 57/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 05.10.2018 r. do 11.10.2018 r.

ESPI 57/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 05.10.2018 r. do 11.10.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji okres 05.10.2018 – 11.10.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 05.10.2018 r. – 11.10.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 16.685 (szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,58 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 59.922,37 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 05.10.2018 r. zrealizowano nabycie 2.071 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0062% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0062% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,43 zł;
  • w dniu 08.10.2018 r. zrealizowano nabycie 6.184 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0185% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0185% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,50 zł;
  • w dniu 09.10.2018 r. zrealizowano nabycie 1.976 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0059% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0059% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,62 zł;
  • w dniu 10.10.2018 r. zrealizowano nabycie 1.257 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0038% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,67 zł;
  • w dniu 11.10.2018 r. zrealizowano nabycie 5.197 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0155% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0155% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,71 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 05.10.2018 r. do 11.10.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  333,70 zł. Nabyty pakiet 16.685 akcji stanowi 0,0498% kapitału zakładowego Spółki i daje 16.685 głosów stanowiących 0,0498 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.598.177 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,77% kapitału zakładowego i dających 1.598.177 głosów stanowiących 4,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte w ramach V Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.2018 roku.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY