ESPI 57/2015 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy

ESPI 57/2015 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w związku z podpisaniem kolejnej umowy, w dniu 10 listopada br. powziął informację, iż łączna wartość umów leasingu finansowego oraz operacyjnego zawartych pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w okresie od dnia 11 marca b.r. (tj. od dnia publikacji ostatniej informacji o umowie leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – raport bieżący ESPI 14/2015) do dnia dzisiejszego wyniosła 1.880 tys. zł. Największa umowa leasingu w tym okresie zawarta przez Emitenta z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. została zawarta dnia 12 czerwca 2015 r. i opiewała na kwotę 290 tys. zł. Przedmiotem umowy były urządzenia do audiomarketingu i videomarketingu. Okres leasingu wynosił 59 miesięcy. Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku, terminu, ani kar umownych. Jej postanowienia nie odbiegały od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania tych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość od dnia publikacji ostatniej informacji o umowie leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODOBNE ARTYKUŁY