ESPI 55/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 1 grudnia 2015 r.

ESPI 55/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 1 grudnia 2015 r. – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA- pobierz

Projekty uchwał na NWZA – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZA – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 14.00.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY