ESPI 52/2019 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu

ESPI 52/2019 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu – pobierz

Oferta zakupu Akcji IMS S.A. – pobierz

Formularz Oferty sprzedaży akcji IMS S.A.– pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2019 z 27 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IX Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd Emitenta zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach IX Transzy skupu akcji własnych, analogicznie jak w przypadku posiadanych akcji własnych skupionych w ramach VI, VII i VIII Transzy Programu Skupu.

Spółka informuje także, że Członkowie Zarządu Emitenta będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki, złożyli oświadczenia o nieuczestniczeniu w IX Transzy skupu akcji własnych.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu IX Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

– Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IX Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY