ESPI 50/2018 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych

ESPI 50/2018 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 19 września br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 199.537 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 05.09.2018 r.) wyniosła 3,20 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3.990,74 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,60% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 199.537 głosów na WZ (0,60% wszystkich głosów).

Zgodnie z Programem Skupu akcji własnych i Zaproszeniem do składania ofert zbycia akcji Spółki, Akcjonariusze mają czas do 26 września br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 26 września 2018 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulegnie rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”). Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 13 lutego 2018 r., a Uchwałą nr 1 z 29 czerwca 2018 roku Zarząd IMS S.A. zaktualizował ww. Program Skupu akcji własnych  (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 29/2018 z 29 czerwca 2018 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.218 roku.

Kolejnym dniem zawierania przez Spółkę transakcji kupna akcji będzie 20 września 2018 roku.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY