ESPI 5/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 18.01.2019 r. do 24.01.2019 r.

ESPI 5/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 18.01.2019 r. do 24.01.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 18.01.2019 – 24.01.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 18.01.2019 r. – 24.01.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 14.363 (czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,75 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 54.016,17 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 18.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.640 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0109% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0109% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,73 zł;
  • w dniu 21.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.401 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0102% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0102% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,74 zł;
  • w dniu 22.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.255 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0097% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0097% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł;
  • w dniu 23.01.2019 r. zrealizowano nabycie 1.342 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0040% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł;
  • w dniu 24.01.2019 r. zrealizowano nabycie 2.725 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0081% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0081% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,77 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 18.01.2019 r. do 24.01.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 287,26 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0429% kapitału zakładowego Spółki i daje 14.363 głosy stanowiące 0,0429% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.694.722 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego i dających 1.694.722 głosów stanowiących 5,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY