ESPI 49/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Jarosława Parczewskiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 10 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.). Na podstawie ww. umowy Członek Rady Nadzorczej nabył po cenie 1,62 PLN za 1 akcję 25.000 akcji Spółki.

ESPI 49/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY