ESPI 48/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 maja 2016 roku zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od:

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Wiesława Rozłuckiego

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 9 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 38/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.). Na podstawie ww. umowy Pan Wiesław Rozłucki nabył po cenie 1,62 PLN za 1 akcję 120.000 akcji Spółki.

2) Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 10 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.). Na podstawie ww. umowy Członek Rady Nadzorczej nabył po cenie 1,62 PLN za 1 akcję 100.000 akcji Spółki.

ESPI 48/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY