ESPI 48/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

ESPI 48/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 03.09.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi obecnie 673.319,26 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i 26/100). Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 33 665 963 głosy. Kapitał zakładowy dzieli się na: – 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, dających 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; – 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, dających 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 26 czerwca b.r., w wyniku objęcia w tym dniu, przez beneficjentów Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015 (zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2015 roku – tekst jednolity) łącznie 355 000 akcji serii H (o objęciu akcji Spółka informowała komunikatem ESPI 35/2015).

PODOBNE ARTYKUŁY