ESPI 47/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt. 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działające w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TRIGON TFI S.A. o nabyciu w dniu 10 czerwca 2016 roku 2.486.220 akcji Spółki, powodującym przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A.
Fundusze zarządzane przez Trigon TFI S.A. aktualnie posiadają akcje stanowiące 7,38% kapitału zakładowego i uprawniające do 2.486.220 głosów w Spółce (7,38% wszystkich głosów).

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 47/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

PODOBNE ARTYKUŁY