ESPI 46/2018 Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS SA

ESPI 46/2018 Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS SA – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął dziś wiadomość o złożeniu przez OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie i OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, wspólnie reprezentowane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Powód”), do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozwu o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r. w sprawie rozszerzenia zakresu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała nr 4”) oraz uchwały nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 5”) wraz z wnioskiem o wstrzymanie postępowania rejestracyjnego prowadzonego w przedmiocie wymienionych powyżej uchwał.

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31.07.2018 r. została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 39/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Zdaniem Zarządu Spółki przedstawiona przez Powoda argumentacja nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym. W przypadku procesu sądowego Zarząd Spółki podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 17 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY