ESPI 46/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 maja 2016 roku zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od:

1) Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 10 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.). Na podstawie ww. umowy Członek Rady Nadzorczej nabył po cenie 1,62 PLN za 1 akcję 100.000 akcji Spółki.

2) Członka Zarządu Spółki – Pana Dariusza Lichacza.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 10.380 (słownie: dziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) sztuk akcji IMS S.A. w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW w dniach 14 i 15 czerwca 2016 r.:

  • 14.06.2016 r. sprzedaż 5.380 akcji Spółki po cenie 2,58 zł,
  • 15.06.2016 r. sprzedaż 1.195 akcji Spółki po cenie 2,66 zł,
  • 15.06.2016 r. sprzedaż 3.805 akcji Spółki po cenie 2,63 zł.

ESPI 46/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY