ESPI 45/2019 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

ESPI 45/2019 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Decyzją KDPW Nr
765/2019 z dnia 20 września 2019 r., w dniu 4 października 2019 r. w KDPW nastąpi rejestracja 500.500 (pięciuset tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IMS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa
grosze) każda i oznaczenie ich kodem PLINTMS00019.

 

Podstawa prawna:
§17 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim

PODOBNE ARTYKUŁY