ESPI 45/2016 Zawiadomienie dotyczace zmiany udziału akcji własnych w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd IMS S.A („Spółka”) niniejszym informuje o złożonym w dniu 15 czerwca 2016 r. zawiadomieniu na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), iż udział posiadanych przez Spółkę akcji własnych w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku uległ zmniejszeniu do poziomu 4,93% (Emitent na ten dzień posiadał łącznie 1.660.284 akcje własne, z których zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu).

Zmniejszenie wynika z realizowanego procesu odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom, o którym Spółka informowała komunikatami nr 38/2016; 39/2016 i 41/2016.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia, Spółka, po rozliczeniu kolejnych transakcji odsprzedaży akcji własnych na rzecz osób uprawnionych w dniu 15.06.2016 r. (508.000 sztuk akcji) oraz transakcji odsprzedaży akcji własnych na rzecz funduszu inwestycyjnego w dniu 14.06.2016 r. (sprzedaż 786.220 akcji na podstawie uchwały Nr 1 Zarządu IMS S.A. z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie sposobu wykorzystania 786.220 akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu), posiada akcje własne w ilości 366.064 sztuk, co stanowi 366.064 głosów. Posiadane akcje własne stanowią 1,09 % ogólnej liczby głosów, co stanowi 1,09 % w kapitale zakładowym IMS S.A.

ESPI 45/2016 Zawiadomienie dotyczace zmiany udziału akcji własnych w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zawiadomienie

PODOBNE ARTYKUŁY