ESPI 45/2015 Informacja ws. realizacji skupu oraz zakończeniu III transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 45/2015 Informacja ws. realizacji skupu oraz zakończeniu III transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 20 – 24 lipca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 20.07.2015 r. do dnia 24.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 2,33 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 70.254,62 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 601,90 PLN stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 30.095 głosów na WZA (0,09% wszystkich głosów). Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 24.07.2015 r. skup akcji w ramach III transzy Programu Skupu akcji własnych został zakończony. W ramach III transzy, w okresie od dnia 15.06.2015 r. do dnia 24.07.2015 r., Spółka nabyła łącznie, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. (firma inwestycyjna nabywała akcje na rachunek własny), 166.064 akcje własne po średniej cenie 2,33 PLN. Koszty skupu III transzy wyniosły 734,03 PLN. Celem nabycia akcji, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZA Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku, jest ich umorzenie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 166.064 akcje własne o wartości nominalnej 3.321,28 PLN (0,02 zł wartość nominalna jednej akcji), które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166.064 głosów na WZA (0,49% wszystkich głosów).

Na potrzeby skupu, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZA z dnia 17 lutego 2014 r., Emitent do końca 2016 r. może wykorzystać jeszcze środki w wysokości 1.349.266,45 PLN

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniach 01 – 02.07.2019 r. nie zrealizowano nabycia akcji IMS S.A.
  • w dniu 03.07.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,07 zł;
  • w dniu 04.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.338 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0041% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0041% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,05 zł;
  • w dniu 05.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,03 zł;

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 66,76 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0103% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.338 głosów stanowiących 0,0103% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 166.241 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,51% kapitału zakładowego i dających 166.241 głosów stanowiących 0,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY