ESPI 44/2019 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C

ESPI 44/2019 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż 1 października 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1038/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Uchwała”).

Z treści Uchwały wynika, iż Zarząd Giełdy:
– dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,
– postanowił wprowadzić z dniem 4 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym opisane powyżej akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4
października 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLINTMS00019”.

Ww. akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę w ramach „Programu Motywacyjnego III na lata 2018 -2020” i objęte przez beneficjentów Programu w dniach 5 i 18 czerwca 2019 roku. Akcje objęte są zakazem zbywania (lock – up) przez okres 12 miesięcy od ich objęcia.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY