ESPI 44/2016 Rozliczenie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatów nr 38/2016 z dnia 9 czerwca br. oraz nr 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 br., informuje, że w związku z wpłatą 822.960,00 PLN rozliczającą nabycie akcji własnych IMS S.A. dokonaną przez:

  •  Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Jarosława Dominiaka,
  •  Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Jarosława Parczewskiego,
  •  Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Andrzeja Chajca,
  •  Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. – Pana Wojciecha Grendzińskiego,
  •  4 menedżerów, pracowników i współpracowników IMS S.A.,

Spółka złożyła w dniu dzisiejszym dyspozycję przeksięgowania akcji własnych IMS S.A. z konta Spółki na konta poszczególnych nabywców. Tym samym, w dniu dzisiejszym rozliczona została sprzedaż 508.000 akcji własnych IMS S.A. Łączna wartość nominalna odsprzedanych przez Emitenta akcji wynosi 10.160,00 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 00/100). Akcje te stanowią 1,51% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 508.000 głosów na WZ (1,51% wszystkich głosów).

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 19/2016).

Emitent informuje także, że według stanu na dzień dzisiejszy Spółka posiada 366.064 akcje własne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.321,28 PLN, stanowiące 1,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 366.064 głosów na WZ (1,09% wszystkich głosów), w tym:

  • akcje w liczbie 200.000 sztuk z puli 2.000.000 akcji przeznaczonych do odsprzedaży dla menedżerów, pracowników i współpracowników, na które nie zostały podpisane umowy sprzedaży,
  •  akcje w liczbie 166.064 sztuk, które zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.).

ESPI 44/2016 Rozliczenie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

PODOBNE ARTYKUŁY