ESPI 44/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza

ESPI 44/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 13 – 17 lipca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 13.07.2015 r. do dnia 17.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 25.576 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji własnych po średniej cenie 2,31 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 59.133,97 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 511,52 PLN stanowią 0,08% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 25.576 głosów na WZA (0,08% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 135.969 akcji własnych zakupionych w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 135.969 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015).

PODOBNE ARTYKUŁY