ESPI 43/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza

ESPI 43/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 6 – 10 lipca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 06.07.2015 r. do dnia 10.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 2,29 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 69.059,43 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 601,90 PLN stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 30.095 głosów na WZA (0,09% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 110.393 akcje własne zakupione w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 110.393 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015).

PODOBNE ARTYKUŁY