ESPI 42/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członków Zarządu Spółki:

  •  Michała Kornackiego – Prezesa Zarządu;
  •  Wojciecha Grendzińskiego – Wiceprezesa Zarządu;
  •  Piotra Bielawskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Wszystkie zawiadomienia dotyczą transakcji przeprowadzonych w obrocie pozasesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 9 czerwca 2016 r., w ramach odsprzedaży akcji własnych Spółki osobom uprawnionym (raport ESPI 38/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.).

Na podstawie ww. umów Członkowie Zarządu Spółki nabyli po cenie 1,62 PLN za akcję następujące ilości akcji:

  •  Michał Kornacki: 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk;
  •  Wojciech Grendziński: 100.000 (sto tysięcy) sztuk;
  •  Piotr Bielawski: 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) sztuk.

ESPI 42/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY