ESPI 41/2019 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

ESPI 41/2019 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Oświadczenia nr 765/2019 z dn. 20.09.2019 r.,  w którym poinformowano, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 500.500 (pięciuset tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oraz nadaje im kod ISIN PLINTMS00019. Warunkiem rejestracji jest wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Akcje serii C objęte zostały przez osoby uprawnione w dniach 5 i 18 czerwca br. w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

 

Podstawa prawna:

§17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODOBNE ARTYKUŁY