ESPI 40/2016 Odsprzedaż akcji własnych na rzecz funduszu inwestycyjnego

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatów nr 31/2016 oraz 32/2016 z dnia 8 czerwca br., informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał sprzedaży 786.220 sztuk akcji własnych Spółki, po cenie 2,47 zł za akcję, na całkowitą wartość 1.941.963,40 zł. Transakcja zrealizowana została jako transakcja pakietowa, z rozliczeniem na wtorek 14 czerwca br. (“D+2”).

Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 15.724,40 zł (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 40/100). Akcje te stanowią 2,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 786.220 głosów na WZ (2,34% wszystkich głosów).

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w dniu 8 czerwca br. (Spółka szczegółowo informowała o tym wspomnianymi wyżej komunikatami ESPI nr 31/2016 i 32/2016).

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych 786.220 sztuk akcji własnych odsprzedanych w dniu dzisiejszym na rzecz funduszu inwestycyjnego, posiada ponadto 2.166.064 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje własne, z czego:

  •  akcje w liczbie 2.000.000 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS, z czego na akcje w łącznej liczbie 1.800.000 sztuk podpisane zostały w dniu wczorajszym i dzisiejszym umowy sprzedaży (Emitent informował o tym w komunikatach ESPI 38/2016 oraz 39/2016);
  •  akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 40/2016 Odsprzedaż akcji własnych na rzecz funduszu inwestycyjnego

PODOBNE ARTYKUŁY