ESPI 4/2018 Nowy program skupu akcji własnych

ESPI 4/2018 Nowy program skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Program Skupu – pobierz

Uchwała nr 2 I Transza Skupu – pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 roku, Zarząd IMS S.A. („Spółka” , „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 13 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Celem Programu Skupu Akcji jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji własnych w celu ich:

  • umorzenia, lub
  • przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub
  • przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Na nabycie akcji ww. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło kwotę do 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), obejmującą, oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia.

Program będzie trwał od 13 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

  • zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 marca 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  • zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.          W ramach I Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w I Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 60.000 akcji    i przeznacza na nabycie kwotę 150.000,00 PLN. I Transza będzie trwała w okresie od 20 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r., chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy I zostaną w całości wyczerpane.

PODOBNE ARTYKUŁY