ESPI 4/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

ESPI 4/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  •  raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – dnia 25.02.2015 r.
  •  raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – dnia 14.05.2015 r.
  •  raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – dnia 13.11.2015 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – dnia 27.08.2015 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2014 rok – dnia 28.04.2015 r. 4. Raport roczny – skonsolidowany za 2014 rok – dnia 28.04.2015 r.

 

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2015 r.

PODOBNE ARTYKUŁY