ESPI 39/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 04.09.2019 r. do 06.09.2019 r.

ESPI 39/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 04.09.2019 r. do 06.09.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 04_06.09.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 04.09.2019 r. – 06.09.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 650  (sześćset pięćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,78 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 2.467,39 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 04.09.2019 r. nie zrealizowano żadnej transakcji nabycia;
  • w dniu 05.09.2019 r. zrealizowano nabycie 250 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,77 zł;
  • w dniu 06.09.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 04.09.2019 r. do 06.09.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 13,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0020% kapitału zakładowego Spółki i daje 650 głosów stanowiących 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 182.220 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,56% kapitału zakładowego i dających 182.220 głosów stanowiących 0,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY