ESPI 39/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2016 z dnia 15 marca br., informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane z osobami uprawnionymi kolejne umowy sprzedaży przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 228.000 sztuk, po cenie 1,62 zł za akcję, na całkowitą wartość 369.360,00 zł. Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 4.560,00 zł (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100). Akcje te stanowią 0,68% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 228.000 głosów na WZ (0,68% wszystkich głosów).

Umowy sprzedaży akcji własnych zostały podpisane z:

1/ Członkami Rady Nadzorczej Spółki: – p. Jarosławem Dominiakiem – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ; – p. Jarosławem Parczewskim – 25.000 sztuk akcji, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,07% głosów na WZ; – p. Andrzejem Chajcem – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ.

2/ Współpracownikiem Spółki – 3.000 sztuk akcji, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,01% głosów na WZ. W przypadku, gdy zbywane akcje nie zostaną opłacone przez kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy sprzedaży, umowa ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym wspomnianym wyżej komunikatem ESPI nr 19/2016). Na mocy Uchwały Zarządu, Emitent postanowił przeznaczyć nabyte w ramach Programu Skupu akcje, w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na kwotę 1,62 zł.

Wliczając zawarte przez Spółkę w dniu wczorajszym umowy sprzedaży akcji własnych (komunikat 38/2016 z dnia 9 czerwca br.) Spółka podpisała dotychczas umowy sprzedaży 1.800.000 sztuk akcji, których wartość nominalna wynosi 36.000,00 (trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100). Akcje te stanowią 5,35% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.800.000 głosów na WZ (5,35% wszystkich głosów).

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych wcześniej 2.000.000 sztuk akcji własnych przeznaczonych do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy IMS, posiada ponadto 952.284 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje własne, z czego: – akcje w liczbie 786.220 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi (Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 25 maja 2016 roku i komunikat ESPI 28/2016 oraz komunikaty 31/2016 i 32/2016), – akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 39/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

PODOBNE ARTYKUŁY