ESPI 38/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie III Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 38/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r. oraz podsumowanie i zakończenie III Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji 23.07.2018 – 27.07.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 23.07.2018 r. – 27.07.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 13.769 (trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,37 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 46.584,23 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 23.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.680 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0080% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,38 zł;
  • w dniu 24.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.680 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0080% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,38 zł;
  • w dniu 25.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.695 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0080% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,38 zł;
  • w dniu 26.07.2018 r. zrealizowano nabycie 2.709 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0081% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0081% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,35 zł;
  • w dniu 27.07.2018 r. zrealizowano nabycie 3.005 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0090% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0090% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,38 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 275,38 zł. Nabyty pakiet 13.769 akcji stanowi 0,0411% kapitału zakładowego Spółki i daje 13.769 głosów stanowiących 0,0411 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A., w nawiązaniu do zapisów Uchwały nr 2 Zarządu IMS S.A. dot. warunków i trybu przeprowadzenia Transzy III Programu Skupu przekazanej raportem bieżącym nr 29/2018 z 29 czerwca br., informuje, że 27 lipca br. został zakończony (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach III Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. oraz Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 6 czerwca 2018 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła łącznie 74.898 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.497,96 zł, stanowiących 0,22% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 74.898 głosów na WZ (0,22% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.256.375 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,75% kapitału zakładowego i dających 1.256.375 głosów stanowiących 3,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 4.793 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY