ESPI 38/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2016 z dnia 15 marca br., informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane z osobami uprawnionymi umowy sprzedaży przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 1.572.000 sztuk, po cenie 1,62 zł za akcję, na całkowitą wartość 2.546.640,00 zł.

Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 31.440,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści 00/100). Akcje te stanowią 4,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.572.000 głosów na WZ (4,67% wszystkich głosów).

Umowy sprzedaży akcji własnych zostały podpisane z:

1/ Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki p. Wiesławem Rozłuckim – 120.000 sztuk akcji, stanowiących 0,36% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,36% głosów na WZ.

2/ Członkami Zarządu Spółki: – Prezesem Zarządu, p. Michałem Kornackim – 500.000 sztuk akcji, stanowiących 1,48% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,49% głosów na WZ; – Wiceprezesem Zarządu, p. Piotrem Bielawskim – 260.000 sztuk akcji, stanowiących 0,77% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,77% głosów na WZ; – Wiceprezesem Zarządu, p. Wojciechem Grendzińskim – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ. Łącznie Członkowie Zarządu podpisali umowy zakupu 860.000 sztuk akcji, stanowiących 2,55% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,55% głosów na WZ.

3/ Menedżerami, pracownikami i współpracownikami spółek Grupy Kapitałowej IMS, w łącznej liczbie 13 osób – 592.000 sztuk akcji, stanowiących 1,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,76% głosów na WZ.

W przypadku, gdy zbywane akcje nie zostaną opłacone przez kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy sprzedaży, umowa ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym wspomnianym wyżej komunikatem ESPI nr 19/2016). Na mocy Uchwały Zarządu, Emitent postanowił przeznaczyć nabyte w ramach Programu Skupu akcje, w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na kwotę 1,62 zł.

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych wcześniej 2.000.000 sztuk akcji własnych przeznaczonych do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy IMS, posiada ponadto 952.284 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje własne, z czego: – akcje w liczbie 786.220 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi (Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 25 maja 2016 roku i komunikat ESPI 28/2016 oraz komunikaty 31/2016 i 32/2016), – akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 38/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

PODOBNE ARTYKUŁY