ESPI 37/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 22.07.2019 r. do 23.07.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VII Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 37/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 22.07.2019 r. do 23.07.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VII Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zestawienie transakcji 22.07.2019 – 23.07.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 22.07.2019 r. – 23.07.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 1.383  (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,91 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 5.418,61 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 22.07.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,90 zł;
  • w dniu 23.07.2019 r. zrealizowano nabycie 983 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,91 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 22.07.2019 r. do 23.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 27,66 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0043% kapitału zakładowego Spółki i daje 1.383 głosów stanowiących 0,0043% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A informuje, że 23 lipca br. został zakończony (w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji w Transzy VII) i rozliczony skup akcji własnych w ramach VII Transzy Programu Skupu.

Skup był realizowany na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 25 maja 2017 r. oraz Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 6 czerwca 2018 r.

W ramach VII Transzy Spółka nabyła łącznie 38.351 akcji o łącznej wartości nominalnej 767,02 zł, stanowiących 0,1185% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 38.351 głosów na WZ (0,1185% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,90 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 181.570 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,56% kapitału zakładowego i dających 181.570 głosów stanowiących 0,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadane akcje własne zgodnie z decyzją Zarządu będą przeznaczone do umorzenia, w tym:

–  akcje własne nabyte w ramach VI Transzy – decyzja Zarządu IMS S.A. z 15 marca 2019 r.;

– akcje własne nabyte w ramach VII Transzy -decyzja Zarządu IMS S.A. z 24 lipca 2019 roku . Zarząd IMS S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach ww. VI i VII Transzy Skupu po zakończeniu całego Programu Skupu Akcji, o którym mowa powyżej.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji.

Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 2.884 tys. zł.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY