ESPI 37/2018 Sprzedaż 20.000 skupionych akcji własnych Spółki

ESPI 37/2018 SPRZEDAŻ 20.000 SKUPIONYCH AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI- pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 roku, działając na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z dnia 9 czerwca 2016 roku, uchwały nr 19 ZWZ Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2017 roku oraz uchwały nr 26 ZWZ z dnia 6 czerwca 2018 roku, sprzedał akcje własne w ilości 20.000 sztuk (stanowiące 0,06% kapitału zakładowego i uprawniające do 20.000 głosów stanowiących 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki) nabyte w ramach przeprowadzonych wcześniej programów skupu akcji własnych. Nabywcą akcji jest Aria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Aria”), podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, p. Andrzejem Chajcem.

Cena sprzedaży jednej akcji Emitenta ustalona została na poziomie 3,55 zł (średnia arytmetyczna z cen zamknięcia z 60 sesji giełdowych w okresie 25 kwietnia – 20 lipca 2018 roku). Wartość wszystkich sprzedawanych akcji wynosi 71 tys. zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym nabył 14 udziałów (stanowiących 6,8% kapitału zakładowego i uprawniających do 6,8% głosów na zgromadzeniu wspólników) w Mood Factory Sp. z o.o. („Mood Factory”), kontrolowanej przez Emitenta i szybko rozwijającej się spółce zależnej, w której Emitent posiada już 178 udziałów (stanowiących 86,4% kapitału zakładowego i uprawniających do 86,4% głosów na zgromadzeniu wspólników).

Cena nabycia udziałów Mood Factory została ustalona na 71 tys. zł. Sprzedającym udziały Mood Factory jest spółka Aria. W wyniku dokonanej transakcji strony dokonają wzajemnego potrącenia wierzytelności. Po transakcji Emitent będzie posiadał 192 udziały (stanowiące 93,2% kapitału zakładowego i uprawniające do 93,2% głosów na zgromadzeniu wspólników) Mood Factory Sp. z o.o.

Podstawa szczegółowa:  Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

PODOBNE ARTYKUŁY