ESPI 35/2016 Umorzenie skupionych akcji własnych

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Walne Zgromadzenie umorzyło 166.064 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela (akcje własne Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy) („Akcje”), stanowiące 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniające do 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 386.941,19 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i 19/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umarzane akcje odpowiadają 166.064 głosom na Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. (0,49% ogółu głosów).

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców. Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 669.997,98 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie 33.499.899.

ESPI 35/2016 Umorzenie skupionych akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY