ESPI 34/2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2016 roku Uchwałą nr 14 powołało z dniem 9 czerwca 2016 roku Pana Andrzeja Chajca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Andrzej Chajec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys oraz oświadczenia Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do raportu.

ESPI 34/2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Oświadczenie-o-niezależności

 

PODOBNE ARTYKUŁY