ESPI 34/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza

ESPI 34/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 15.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 23.982 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie 2,36 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 56.784,15 PLN. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 479,64 PLN stanowią 0,07% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 23.982 głosów na WZA (0,07% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada innych akcji własnych. O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY