ESPI 33/2016 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości maksymalnie 7.704.976,77 PLN, tj. 23 grosze/akcję. Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS S.A. za 2015 rok (w kwocie 6.396.206,19 PLN), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Z uwagi na trwający proces zbywania przez Spółkę akcji własnych ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2015, a jednocześnie ostateczna kwota kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy za rok 2015, o którym mowa w zdaniu powyżej, zostanie ustalona przez Zarząd Spółki według stanu na dzień dywidendy. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 24 czerwca 2016 roku, termin wypłaty dywidendy to 8 lipca 2016 roku. Wartość dywidendy na akcję za rok 2015 jest blisko 3-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2014. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że uchwała ws. dywidendy została przyjęta w brzmieniu zmienionym podczas obrad, względem projektu uchwały przekazanego w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

ESPI 33/2016 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

PODOBNE ARTYKUŁY