ESPI 33/2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki oraz obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

ESPI 33/2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki oraz obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15.06.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po dokonaniu zmiany firma Spółki brzmi: IMS Spółka Akcyjna (przed zmianą: Internet Media Services Spółka Akcyjna). Zmiana firmy Spółki została przyjęta Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2015 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu zmiany w Statucie wynosi 666.219,26 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 26/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, dających 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana wysokości kapitału zakładowego została przyjęta Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca b.r. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 677.803,84 PLN (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 84/100) o kwotę 11.584,58 PLN (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery i 58/100) w drodze umorzenia 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki uprawniających do 579.229 głosów, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umorzenie 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku) nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca b.r. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w Statucie (o treści uchwał podjętych na WZA w dniu 3 czerwca b.r. Spółka informowała komunikatem ESPI 26/2015).

PODOBNE ARTYKUŁY