ESPI 32/2016 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie warunków odsprzedaży akcji własnych zewnętrznemu podmiotowi

8W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia dzisiejszego oraz w zwią zku z Uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 1 grudnia 2015 roku, Zarzą d IMS S.A. („Spółka”, “Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustaloną przez Zarzą d cenę (wynoszącą 2,47 zł za 1 akcję) oraz ilość akcji własnych (786.220 sztuk) mających być przedmiotem odsprzedaży na rzecz funduszu inwestycyjnego.

PODOBNE ARTYKUŁY