ESPI 32/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 32/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Artura Grzegorza Czeszejko – Sochackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeniesienia praw własności 900.565 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 9 czerwca 2015 roku pomiędzy dwoma podmiotami, nad którymi Członek Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki jest wspólnikiem posiadającym 94% udziałów w spółce Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o. (pożyczkodawca) oraz jest jednym z dyrektorów zarządzających w Cacheman Ltd. (pożyczkobiorca).

PODOBNE ARTYKUŁY