ESPI 31/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o zakończonej subskrypcji i przydziale akcji serii C Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwał Zarządu IMS S.A. z 5 czerwca 2019 roku i 18 czerwca 2019 roku. Objęcie akcji odbyło się na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki 18 sierpnia 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. 26 września 2017 roku Regulaminu Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020.

 • Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – otwarcie subskrypcji nastąpiło 24 maja 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 18 czerwca 2019 roku.
 • Data przydziału papierów wartościowych – akcje serii C przydzielono w dniach: 5 czerwca 2019 roku i 18 czerwca 2019 roku.
 • Subskrypcją objęto 500.500 akcji serii C o wartości nominalnej 0,02 zł każda.
 • Redukcja nie miała miejsca.
 • W ramach subskrypcji złożono zapisy na 500.500 akcji serii C.
 • W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 500.500 akcji serii C.
 • Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii C wynosiła 3,03 zł za 1 akcję.
 • Zapisy na akcje serii C złożyły 34 osoby.
 • Akcje serii C przydzielono 34 osobom.
 • Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
 • Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 1.516.515,00 zł.
 • Nie poniesiono kosztów emisji.
 • Nie poniesiono kosztów emisji, w związki z tym średni koszt jej przeprowadzenia na akcję serii C wyniósł 0 zł.
 • Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

 

Podstawa szczegółowa: par. 16 ust. 1 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY