ESPI 31/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 31 lipca 2018 roku

ESPI 31/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 31 lipca 2018 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 31 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 5 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 6 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY