ESPI 31/2015 III transza Programu Skupu akcji własnych

ESPI 31/2015 III transza Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała Zarządu III transza – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu uchwałę ws. Transzy III Programu Skupu.

Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. W ramach III transzy, realizowanej w okresie 15 czerwca 2015 – 24 lipca 2015, Spółka nabędzie nie więcej niż 233.333 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 4.666, 66 zł, stanowiące 0,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 0,69% głosów na walnym zgromadzeniu. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Dotychczas Spółka nabyła 579.229 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 579.229 głosów na WZA (1,71%wszystkich głosów). Wszystkie skupione dotychczas akcje własne podlegają umorzeniu zgodnie z uchwałą nr 23 z dnia 3 czerwca 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Spółka informowała o tym w komunikacje ESPI 26/2015 z dnia 3 czerwca b.r.).

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna działając zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje ponadto, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując III transzę skupu począwszy od dnia 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w ramach wykonywania transzy III Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A

PODOBNE ARTYKUŁY