ESPI 30/2016 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016, Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję. Przy uwzględnieniu 30.713.679 akcji (według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu; pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi Emitenta skupionymi w ramach prowadzonych skupów akcji własnych i nie uczestniczą w dywidendzie) kwota przeznaczona na wypłatę dla Akcjonariuszy to 7.064.146,17 złotych. Rekomendacja Zarządu IMS S.A. zakładała utrzymanie stałej wartości dywidendy za 2015 rok przypadającej na akcję, tj. 0,23 złotych na akcję, nawet w przypadku zakupu akcji własnych przez uprawnionych menadżerów, pracowników i współpracowników przed dniem dywidendy, co oznacza, że kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy oraz ilość akcji objętych dywidendą może ulec zwiększeniu.

ESPI 30/2016 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2015

PODOBNE ARTYKUŁY