ESPI 3/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych

ESPI 3/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych – pobierz

Zawiadomienie art. 69 Ustawy o ofercie – pobierz

Zarząd IMS S.A („Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje o złożonym w dniu 14 stycznia 2019 r. zawiadomieniu na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), iż udział posiadanych przez Spółkę akcji własnych w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. uległ zwiększeniu i przekroczył próg 5%.

Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę w ramach realizowanej VI Transzy Programu skupu akcji własnych, o której Spółka informowała komunikatami nr 64/2018; 70/2018; 73/2018; 74/2018; 75/2018; 1/2019 i 2/2019.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła 14 stycznia 2019 r. na skutek rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych skupionych 10 stycznia 2019 r. w ramach wspomnianego wyżej Programu skupu akcji własnych.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych, z chwilą dokonania wpisu obniżenia kapitału zakładowego w odpowiednim rejestrze o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem.

PODOBNE ARTYKUŁY